Jesteś tutaj: SPP Polanka > Ubezpieczenie pasiek

Ubezpieczenie pasiek

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Zamieszczamy oferte ubezpieczenia pasiek dla członków Polanki oraz wszystkich chętnych.

Standardowe ubezpieczenie opisane jest w Części V, Wariant 1. Składka roczna 13 zł za pasiekę do 80 uli (13 zł za każde następne rozpoczęte 80 uli).

Istnieje również możliwość wykupienia za pośrednictwem SPP POLANKA dodatkowego ubezpieczenia według opisanych niżej warunków:

OFERTA UBEZPIECZENIA

 

UBEZPIECZYCIEL

 

 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

Zarząd: Alojzy Choda, Rainer Schönberg, Leslie J. Breer, Leszek Gierada

KRS:42793, NIP: 583-27-58-112, REGON 192566592

 

UBEZPIECZAJĄCY  STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY POLSKICH „POLANKA”
OKRES UBEZPIECZENIA

 

12 miesięcy
 

CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

 

 

ZAKRES

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym: Pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zalanie, pękanie rur, huragan, powódź, grad, dym i sadza, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osunięcie się ziemi, lawina, napór śniegu, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu

 

PRZEDMIOT

UBEZPIECZENIA
SUMY UBEZPIECZENIA

(sumy ubezpieczenia

do wyboru) SKŁADKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI

UBEZPIECZENIA

 

1. Budynki, budowle (magazyny, pracownie pszczelarskie)
Suma ubezpieczenia   Składka

50.000 PLN 50 PLN

100.000 PLN 100 PLN

150.000 PLN 150 PLN

300.000 PLN 300 PLN

 

Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcji naliczania odszkodowania.

 

2. Mienie ruchome (maszyny, urządzenia, sprzęt pszczelarski, ule,pnie pszczele,)

 

Suma ubezpieczenia Składka

20.000 PLN  20 PLN

60.000 PLN 60 PLN

100.000 PLN 100 PLN

 

3. Środki obrotowe (miód i produkty pszczelarskie)

 

Suma ubezpieczenia Składka

10.000 PLN  10 PLN

30.000 PLN 30 PLN

50.000 PLN 50 PLN

100.000 PLN 100 PLN

 

OWU Pakiet FIRMA

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEIM I ROZBOJU

 

PRZEDMIOT

UBEZPIECZENIA

 

SUMY UBEZPIECZENIA

(sumy ubezpieczenia

do wyboru) / SKŁADKA

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI

UBEZPIECZENIA

Mienie ruchome (maszyny, urządzenia, sprzęt pszczelarski, ule)

 

Suma ubezpieczenia Składka

20.000 PLN 200 PLN

60.000 PLN 60 PLN

100.000 PLN 1.000 PLN

 

Warunkiem ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku jest spełnianie minimalnych wymagań przeciw kradzieżowych zgodnych z OWU pomieszczeń, w których to mienie się znajduje. Nie obejmuje rodzin pszczelich stojących na wolnej przestrzeni.

 

OWU Pakiet FIRMA

 

 

CZĘŚĆ III – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU

 

 

PRZEDMIOT

UBEZPIECZENIA

 

 

SUMA

UBEZPIECZENIA /

SKŁADKA

Pień (ul wraz z pszczołami, plastrami, czerwiem i zapasem pokarmu)

 

Suma ubezpieczenia dla jednego pnia – 250 PLN.

 

Składka roczna za każdy pień – 2 PLN

 

ZAKRES

UBEZPIECZENIA

 

WARUNKI

UBEZPIECZENIA

Uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie i zwierzęta

 

OWU Pakiet FIRMA

 

 

CZĘŚĆ IV – UBEZPIECZENIE MIENIA PODCZAS TRANSPORTU
   
   
SUMA UBEZPIECZ
PRZEDMIOT
UBEZPIECZENIA /
SUMA
UBEZPIECZENIA
Pień (ul wraz z pszczołami, plastrami, czerwiem i zapasem pokarmu)

Suma ubezpieczenia dla jednego pnia – 250 PLN

Maksymalna wartość mienia na jednym środku transportu (suma ubezpieczenia) – 20.000 PLN

Składka – 40 PLN

   
ZAKRES

UBEZPIECZENIA

 

 

WARUNKI
UBEZPIECZENIA

 

 

Wypadek środka transportu na terenie Polski, podczas transportu pni na pożytki poza miejscem stałego postoju pasiek

 

OWU Pakiet FIRMA

CZĘŚĆ V – OFERTA UBEPZIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
   
Wariant I  
 

UBEZPIECZONA

DZIAŁALANOŚĆ

 

Wykonywanie zawodu pszczelarza, gospodarka stacjonarna i wędrowna: posiadanie pasieczysk, ustawianie pni pszczół poza terenem pasieczysk

   
ZAKRES

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie OC deliktowej z tytułu szkód osobowych w związku z prowadzoną działalnością, z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i utraty mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną za skutki nietypowego użądlenia przez pszczoły będące własnością ubezpieczonych.
   
SUMA

GWARANCYJNA

15.000 PLN na jedno i 30.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego
   
KLALZULE

DODATKOWE

OC osób wykonujących zawód pszczelarza z sublimitem – 15.000 PLN na jedno i 30.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego
   
TERYTORIALNY

ZAKRES OCHRONY

RP
   
FRANSZYZA

INTRGRALNA

100 PLN na każdą szkodę
   
SKŁADKA 13 PLN od każdej pasieki

Za jedną pasiekę uznaje się 80 rodzin.

Każde następne rozpoczęte 80 rodzin uznaje się za kolejną pasiekę.

   
WARUNKI

UBEZPIECZENIA

OWU OC zatwierdzone Uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 33/Z/04 z dnia 25.05.2004r. i zmienione uchwałą nr 49/Z/05 z dnia 19.10.2005r. wraz z klauzulą OC osób wykonujących zawód pszczelarza
   
   
Wariant II

 

UBEZPIECZONA

DZIAŁALANOŚĆ

Wykonywanie zawodu pszczelarza, gospodarka stacjonarna i wędrowna: posiadanie pasieczysk, ustawianie pni pszczół poza terenem pasieczysk
   
ZAKRES

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie OC z tytułu szkód osobowych w związku z prowadzoną działalnością, z włączeniem odpowiedzialności za produkt (miód, propolis, pyłek, jad pszczeli). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną za skutki nietypowego użądlenia przez pszczoły będące własnością ubezpieczonych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu utraty mienia. Wyłączone są uczulenia powstałe na skutek spożywania i stosowania w/w produktów
   
SUMA

GWARANCYJNA

20.000 PLN na jedno i 60.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego
   
KLALZULE

DODATKOWE

a) OC osób wykonujących zawód pszczelarza z sublimitem – 20.000 PLN na jedno i 60.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego

b) OC pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy z sublimitem – 10.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego

   
TERYTORIALNY

ZAKRES OCHRONY

Europa
   
FRANSZYZA

INTEGRALNA

100 PLN
   
SKŁADKA 50 PLN od każdego ubezpieczonego
   
WARUNKI

UBEZPIECZENIA

OWU OC zatwierdzone Uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 33/Z/04 z dnia 25.05.2004r. i zmienione uchwałą nr 49/Z/05 z dnia 19.10.2005r. wraz z klauzulą OC osób wykonujących zawód pszczelarza oraz oc pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy
   

 

 

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia. Na dole deklaracji opisany jest sposób płacenia składki oraz terminy i adresy gdzie składać deklaracje.

Oferta na zdarzenia losowe i OC

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia grupowego od śmierci i nieszczęśliwych wypadków dla pszczelarza jego rodziny oraz osób związanych z pasieką za które pszczelarz chce płacić składkę. Wiek przystąpienia od 14 do 60 lat . Ochrona obowiązuje całą dobę , i cały rok na terenie Polski.

Kategorie: Aktualności

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog