Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Fundusze /Projekty > Część inwestycyjna bawarskiego programu wsparcia.

Część inwestycyjna bawarskiego programu wsparcia.

Piotr Skorupa, Opublikowano:

W kontekście dyskusji wokół efektywności i sensu wsparcia polskiego pszczelarstwa, warto zobaczyć jak się to robi w krajach ościennych.
Poniższy tekst jest wiernym tłumaczeniem kolegi solingera ze strony:http://www.bayerische-imker.de/aktuelles/investitionsfoerderung06.htm
Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy dokument w kontekście dyskusji o przyszłym polskim programie wsparcia. Zapraszam do lekury.

WSPARCIE INWESTYCJI 2006

Instrukcja realizacji wsparcia pszczelarskiego 2006 -dział przedsięwzięcia inwestycyjne-do wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii w zakresie wsparcia pszczelarstwa, a w szczególności poprawy pozyskiwania i sprzedaży produktów pszczelarskich Nr L7-7456-799
1. Założenia wsparcia Planowane inwestycje muszą służyć poprawieniu jakości produktów pszczelarskich. Wspierane jest wyłącznie nabywanie nowego wyposażenia w przedmioty, które wymienione są w punkcie 2.
W przeciągu następnych 5 lat muszą one być używane wyłącznie przy hodowli pszczół i znajdować się w tym czasie w posiadaniu składającego podanie. Uprawnieni są pszczelarze oraz związki pszczelarskie.

2. Zakres wsparcia następujące urządzenia i maszyny 2.1 dla wszystkich pszczelarzy – miodarki – odsklepiacze – prasy i wirówki do miodu – pojemniki do odbierania, klarowania i przechowywania miodu – urządzenia do rozpuszczania miody – pompy i urządzenia mieszające do miodu – maszyny do rozlewu miodu – refraktometry – prasy, topiarki parowe i słoneczne do wosku łącznie z wanienkami – urządzenia do produkcji węzy

2.1 dla początkujących – nowoczesne ule stojaki (patrz punkt 6.4)

2.3 dla pszczelarzy zawodowych – lawety (bez haków w pojazdach ciągnących) – żurawie do załadunku – podnośniki (widłakowe) Wszystkich obowiązuje: Ze wsparcia wykluczone są wszystkie opakowania handlowe jak i sprzęt pszczelarski o wartości zakupu poniżej 50,00 EUR. Vat, rabaty i ewentualne upusty nie są uwzględniane.

3. Zakres i wysokość wsparcia Wsparcie przyznawane jest jako subwencja w formie dopłat (wsparcie projektu, współfinansowanie) Dopłata może wynosić do 30% kosztów (netto)

3.1 Minimalna suma inwestycji (liczą się koszty faktycznie poniesione a nie te wykazane w podaniu) wynosi ona

3.1.1 dla początkujących 500 EUR

3.1.2 dla innych pszczelarzy 750 EUR

3.2 Maksymalny zakres inwestycji uwzględniany do wsparcia to 50.000 EUR (na gospodarstwo lub osobę w przeciągu 6 lat)

4. Składanie podania

4.1 Podanie o wsparcie składa się z wypełnionego formularza oraz kosztorysu. Użyć należy wyłącznie obecnie aktualnego formularza Landowego Urzędu Rolniczego (Landesanstalt für Landwirtschaft – LfL) Formularza zażądać można w zrzeszeniach landowych w LfL lub przez internet. Kosztorys może być albo specjalną ofertą cenową albo własnym zestawieniem z opisami lub zdjęciami urządzeń z katalogów i prospektów.

4.2 Podania muszą być dostarczone do LfL najpóźniej do dnia 02.05.2006r.

4.3 W wypadku podań z sumą inwestycji ponad 5.000 EUR LfL zaciąga opinii doradztwa pszczelarskiego w sprawie zajęcia stanowiska co do ekonomiczności zaplanowanego przedsięwzięcia.

4.4 Początkujący muszą dołączyć zaświadczenie o ukończonym kursie podstawowym dla pszczelarzy .

4.5 Pszczelarze zawodowi dołączyć muszą dowód opłacania składki za pasiekę dla rolniczego związku zawodowego.

5. Przebieg procedury

5.1 Komórką zatwierdzającą jest bawarski LfL (tu wydzał i adres)

5.2 LfL weryfikuje podania i po stwierdzeniu spełnienia wymagań udziela zgody na przyspieszony termin realizacji przedsięwzięcia

5.3 Proszę koniecznie uwzględnić: – przy inwestycji <5.000 EUR: przedsięwzięcie ( zamówienie/zakup) może być rozpoczęte kiedy podanie wpłynęło już do LfL. Wpłyniecie potwierdzane jest pisemnie. – przy inwestycji > 5.000 EUR: zamówienie i zakup sprzętu mogą być dokonane dopiero po otrzymaniu zgody na przyspieszony termin realizacji przedsięwzięcia . Zamówienia i zakupy przed zgodą nie mogą zostać uwzględnione w wsparciu.

5.4 Każdy petent aby uzyskać wsparcie powinien posiadać numer gospodarstwa (Nr. BALIS). Ten dziesięcio-znakowy numer nadawany jest przez odnośny urząd rolniczy. Zaznacza się z naciskiem, że przyznana dotacja może być przelana wyłącznie na konto bankowe, które zostało wskazane podczas składania podania o nadanie numeru gospodarstwa w urzędzie rolniczym. Każdy petent musi posiadać własny numer gospodarstwa!

5.5 Najpóźniej do dnia 01.07.2006 dostarczyć należy do LfL oryginały rachunków i pokwitowań za zakupione dobra inwestycyjne. Uznane będą tylko oryginalne, pokwitowane rachunki gotówkowe lub w razie przelewów oryginalne rachunki wraz z wyciągami z konta.

5.6 LfL weryfikuje celowość, wydaje zgodę i zarządza wypłatę.

6. Określenie terminologii

6.1 Początkujący Początkujący muszą w 2006 roku lub w okresie poprzednich trzech lat kalendarzowych (po 01.01.2003) ukończyć kurs podstawowy i rozpocząć hodowlę pszczół.

6.2 Pszczelarz zawodowy Pszczelarz z przynajmniej 30 rodzinami za które odprowadzane są składki do rolniczego związku zawodowego. 6.3 Zrzeszenia pszczelarskie Grupy pszczelarzy, którzy podejmują wspólne inwestycje oraz związki pszczelarskie. Wyjątkiem są zrzeszenia gospodarcze (np. grupy producentów miodu) i typowe organizacje zakupowe.

6.4 Nowoczesne ule stojaki Ule muszą mieć ramki typu Zander, Langstroth lub Dadant. Muszą być z drewna, jednościenne z rozbieralnymi częściami (dennica, korpus, daszek) z wkładką dennicową do diagnozowania warozy i być przystosowane do wystawienia na zewnątrz.

6.5 Suma inwestycji, minimalna suma inwestycji, zakres inwestycji. Chodzi tu o kwoty brutto po odliczeniu przyznanych rabatów oraz możliwego skonta.

7. Kontrole i okresy archiwizacji Ważne dla wsparcia dokumenty przechowywać należy przez okres 6 lat dla potrzeb kontroli. Sprawdzać same lub zlecać kontrole mają prawo: instytucja zatwierdzająca, ministerstwo rolnictwa i leśnictwa Bawarii, główny urząd kontroli skarbowej Bawarii, organy kontrolne UE. Sprawdzane jest spełnienie warunków do zatwierdzenia dotacji poprzez wizję lokalną oraz wgląd do ksiąg i innych dokumentów. Kontrole ksiąg mogą być także przeprowadzane u osób trzecich (dostawcy, handlowcy).

Kategorie: Fundusze /Projekty

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog