Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Gospodarka pasieczna > Rejestracja pasiek a sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich.

Rejestracja pasiek a sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich.

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt działalność polegająca na utrzymywaniu zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących od nich jest działalnością nadzorowaną przez powiatowego lekarza weterynarii. Użyte w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt pojęcie „zwierzęta gospodarskie” zostało zaczerpnięte z ustawy z 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Zgodnie z tą ustawą pszczoły zaliczono do zwierząt gospodarskich.
Podjęcie działalności nadzorowanej (w tym prowadzenie pasieki ) jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej zamiaru prowadzenia tej działalności powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji pasieki. Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do pasiek jako miejsc utrzymywania zwierząt nie wydaje się decyzji stwierdzającej spełnienie wymogów weterynaryjnych. Pasieki podlegają jedynie wpisaniu do rejestru prowadzonego przez właściwego dla miejsca lokalizacji pasieki powiatowego lekarza weterynarii. Rejestracja pasiek ma znaczenie przeciw epizootyczne, dla celów zwalczania i monitorowania chorób zakaźnych.
Odrębną sprawą jest sprzedaż produktów pszczelich takich jak miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu producenta na terenie gospodarstwa, targowiska lub do zakładu prowadzącego handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.
Prowadzenie takiej sprzedaży określa się mianem sprzedaży bezpośredniej. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego prowadzenie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej podlega odrębnej rejestracji prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii.
Warunkiem prowadzenia tej produkcji a następnie sprzedaży jest spełnienie wymagań weterynaryjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej ( Dz. U. Nr 5 poz. 38 z 2007r.). Rozporządzenie określa: wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji i przez produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej; wielkość, zakres i obszar produkcji produktów, o których mowa; wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.
Zgodnie z rozporządzeniem w ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się dla produktów pszczelich nieprzetworzonych, takich jak : miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu producenta- sprzedaż:
1)konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych, lub
2) konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub
3) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego – jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe.
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym produktów pszczelich), może być prowadzona na obszarze województwa, na obszarze, którego jest prowadzona produkcja, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw.
Jeżeli podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej zamierza prowadzić sprzedaż tych produktów na obszarze powiatu innego niż powiat, na obszarze którego jest prowadzona produkcja, informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia tej sprzedaży. Sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego można dokonywać ze specjalistycznych środków transportu.
Przedmiotem sprzedaży bezpośredniej mogą być wyłącznie produkty własne, wyprodukowane przez pszczelarza we własnej pasiece.
Osoby lub podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powinny powiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.
Poniżej przedstawiono wymogi weterynaryjne rozporządzenia o sprzedaży bezpośredniej w części dotyczącej produktów pszczelich.
§4.1. Pomieszczenia, w których produkuje lub sprzedaje się produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, powinny:

1) być skonstruowane w sposób zapewniający przestrzeganie zasad higieny

2) być wyposażenie w:
a) sprzęt i urządzenia zapewniające ochronę przed gromadzeniem się zanieczyszczeń i przestrzeganie zasad higieny
b) wentylację wykluczającą powstawanie skroplin na ścianach i sufitach oraz na powierzchni urządzeń
c) naturalne lub sztuczne oświetlenie nie powodujące zmiany barw produktów
d) bieżącą ciepłą i zimną wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi , w ilości wystarczającej do celów produkcyjnych i sanitarnych

3) być zabezpieczone przed dostępem zwierząt, w szczególności owadów, ptaków i gryzoni

4) mieć ściany, posadzki, sufity, drzwi i okna w dobrym stanie technicznym oraz łatwe do czyszczenia i dezynfekcji; okna i drzwi powinny być szczelne  2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1 zapewnia się możliwość zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej.

§6.1. Miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej utrzymuje się w czystości poprzez właściwe czyszczenie i dezynfekcję.

3. Instalacje, urządzenia i sprzęt:
1) powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem
2) mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego powinny być:
a) wykonane z materiałów wykluczających możliwość zanieczyszczenia tych produktów
b) utrzymane w dobrym stanie technicznym

§7.1. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku, mających kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego, przeprowadza się z użyciem środków nie wpływających negatywnie na produkt w wyniku kontaktu z wyczyszczoną lub zdezynfekowaną powierzchnią.
3. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku oraz pojemników lub kontenerów, o których mowa w § 13, przeprowadza się po zakończeniu cyklu produkcyjnego lub po każdym zakończeniu pracy, lub częściej, jeżeli jest to konieczne.

§ 8. Osoby mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego przy wykonywaniu czynności związanych ze sprzedażą bezpośrednią powinny:
1) przestrzegać zasad higieny w procesie produkcji i sprzedaży
2) posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością , wydane na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach
3) używać czystej, w jasnym kolorze, odzieży roboczej, nakrycia głowy zasłaniającego włosy oraz obuwia roboczego
4) myć ręce przed każdym przystąpieniem do pracy lub po ich zabrudzeniu
§ 9. Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej:
1) powinny być świeże, o cechach organoleptycznych charakterystycznych dla danego produktu
2) przechowuje się w sposób uniemożliwiający ich psucie się , namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzenie się toksyn.

§11.1. Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej sprzedaje się w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie.

§12.1. Opakowania produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powinny spełniać wymagania określone w przepisach:
1) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/950/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 )
2) o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
2. Pakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej w miejscu sprzedaży odbywa się w obecności konsumenta końcowego, z wyłączeniem produktów pszczelich, jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe w miejscu produkcji.
3. Materiały opakowaniowe przechowuje się w oddzielnych pomieszczeniach lub wydzielonych miejscach, w zamknięciu, albo w zamykanych pojemnikach.
4. Na opakowaniach zbiorczych lub transportowych produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej poza terenem gospodarstwa rolnego lub miejscem przyległym do miejsca produkcji umieszcza się imię i nazwisko albo nazwę producenta oraz adres miejsca prowadzenia działalności.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4, dodatkowo umieszcza się w miejscu sprzedaży w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta końcowego.

§13. Substancje niejadalne, odpady poprodukcyjne pochodzenia zwierzęcego oraz produkty o niewłaściwej jakości przechowuje się w oddzielnych oraz odpowiednio oznakowanych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia żywności.
Po spełnieniu stosownych wymogów oraz złożeniu wniosku powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzonej produkcji i sprzedaży produktów pszczelich wyda decyzję administracyjną o wpisie do rejestru zakładów wraz z nadaniem weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego kod działalności: 56 (sprzedaż bezpośrednia).

opracował lek. wet. Paweł Rosenbeiger
Do dyskusji na ten temat zapraszam na forum SPP Polanka

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog