Jesteś tutaj: SPP Polanka > Rozliczenia z KOWR – bieżący projekt

Rozliczenia z KOWR – bieżący projekt

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Dostaliśmy maila, który precyzuje wiele spraw związanych z rozliczeniami bieżących projektów. Niektóre punkty dotyczą tylko organizacji ale są takie, które odnoszą się wprost do pszczelarzy, stąd cytuję całego maila i dodaję jego załącznik. Zapoznajcie się.

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Kierownictwa DIR uprzejmie informuję, że KOWR w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022, jako dokument (o którym mowa w Warunkach udziału w mechanizmie) poświadczający umieszczanie na rynku produktów pszczelich, będzie uznawał Oświadczenie podpisane przez pszczelarza, producenta produktów pszczelich, w którym oświadczy on, że umieszcza na rynku wszystkie produkty pszczele wyprodukowane w swoim gospodarstwie pszczelarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego).

Mając na uwadze powyższe, w celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów w ramach projektu Analiza jakości miodu , podmiot uprawniony razem w wnioskiem o refundację może złożyć w KOWR poświadczone za zgodność z oryginałem przez pszczelarzy/ producentów produktów pszczelich, od których pobrano próbki poddane analizie, czytelnym imieniem i nazwiskiem Oświadczenia, że umieszczają oni wszystkie wyprodukowane produkty pszczele na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego).

Ww. Oświadczenia odbiorców końcowych mogą być również składane w podmiocie uprawnionym w działaniach Zakup sprzętu pszczelarskiego oraz Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pszczelarz/ producent produktów pszczelich składający Oświadczenie zobowiązany jest do posiadania dokumentów poświadczających faktyczne umieszczanie na rynku produktów pszczelich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład dokumentacji zawierającej informację o ilościach sprzedanych w danym miesiącu, ewidencję sprzedaży, księgę przychodów i rozchodów, rachunki, faktury, itp.

Dokumenty potwierdzające faktyczne umieszczanie produktów pszczelich na rynku podlegać będą weryfikacji podczas kontroli na miejscu, przeprowadzanej przez KOWR u odbiorcy końcowego.

W załączeniu wzór Oświadczenia do ewentualnego wykorzystania przy realizacji ww. projektów.

 

Ponadto przypominamy, aby wzory plików dotyczących „Szczegółowego zestawienia wydatków” w obrębie poszczególnych działań, nie podlegały żadnym modyfikacjom (np. scalanie, dodawanie/ usuwanie kolumn). Ważne jest również, prawidłowe- zgodne z pozycjami na fakturze, wypełnienie „Szczegółowego zestawienia wydatków” w szczególności w działaniach Zakup sprzętu pszczelarskiego oraz Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (każdy asortyment/ pozycja z faktury w osobnym wierszu).

W „Szczegółowym zestawieniu wydatków” powinny znaleźć się tylko osoby/ pszczelarze występujący w „Wykazie pszczelarzy (…)”- załącznik nr 8 do Warunków udziału w mechanizmie, przesłanym na etapie weryfikacji projektów.

 

Przesyłane e-mailowo pliki powinny być opisane w tytule wiadomości np. numerem projektu/ nazwą podmiotu uprawnionego. W celu ułatwienia komunikacji została utworzona skrzynka pocztowa: pszczelarstwo@kowr.gov.pl, na którą również można wysyłać wyżej wymienione pliki.

Przypominamy równocześnie, iż w przypadku działania Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej wymagane jest tylko ubezpieczenie OC, bez konieczności załączania kopii polisy do wniosku o refundację.

KOWR, od bieżącego sezonu 2019/2020, nie wymaga również przesyłania wraz z wnioskiem o refundację umów (zawartych pomiędzy Związkiem/ Stowarzyszeniem a odbiorcą końcowym (pszczelarzem)), podpisywanych w działaniach Zakup sprzętu pszczelarskiego i Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie wymogi dotyczące realizacji projektu znajdują się w zawartych umowach pomiędzy KOWR a podmiotem uprawnionym.

wzór oświadczenia pszczelarza-1

Kategorie: Aktualności | KPWP

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog