Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Fundusze /Projekty > Promocja produktów pszczelich

Promocja produktów pszczelich

Piotr Skorupa, Opublikowano:
Miód i produkty pszczelarskie otrzymują bardzo niewielkie wsparcie ze strony Wspólnoty, a sektor ten stoi w obliczu rosnącej światowej konkurencji. Fakt, że koszty produkcyjne we Wspólnocie są wysokie czyni sytuację jeszcze trudniejszą. Po wejściu do Unii Europejskiej polscy pszczelarze – aby sprostać międzynarodowej konkurencji – muszą prowadzić intensywne kampanie promocyjne dotyczące własnych produktów.  Wymaga to od środowiska pszczelarskiego podejmowania dobrze zorganizowanych działań, najlepiej w powiązaniu z przetwórcami produktów pszczelich (branża spożywcza, farmaceuci). Działania te ułatwią rozszerzenie kontaktów handlowych z odbiorcami zagranicznymi, dostarczą odbiorcom wiedzy o produktach oraz przyczynią się do rozszerzenia rynków zbytu. 
„Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”

realizowany przez Agencję Rynku Rolnego stwarza szanse na pozyskanie środków finansowych na kampanie reklamową obejmującą obszar całego kraju, a także inne rynki UE.  W ramach tego mechanizmu można uzyskać dofinansowanie do realizacji programu, który stanowi spójny zestaw działań wdrażanych przez minimum rok, ale nie dłużej niż przez trzy lata. Miód i produkty pszczelarskie mogą być promowane na rynku wewnętrznym UE w sposób, który prezentuje zalety oraz cechy charakterystyczne produktu ale nie konkretną markę, znak towarowy czy firmę. Powinien jednak dawać informację o dużej różnorodności miodów pochodzących z różnych regionów geograficznych UE i botanicznych i/lub różnych sezonów. Oferty programów powinny więc dostarczać obiektywnej informacji przede wszystkim w zakresie:

 • właściwości organoleptycznych rożnych gatunków miodów, ich wartości odżywczych i zdrowotnych oraz innych produktów pszczelarskich (wszelkie odwołania do właściwości odżywczych i zdrowotnych  muszą być oparte o ogólnie przyjęte dane naukowe uznawane zarówno przez UE, jak i dany kraj członkowski),
 • pochodzenia produktów pszczelarskich: miód jest produktem naturalnym produkowanym zgodnie z tradycją i uznaną wiedzą know-how („wiedzieć jak”), mającym wiele zastosowań w nowoczesnej kuchni,
 • specyfiki produkcji z uwzględnieniem informacji na temat ustawodawstwa wspólnotowego w sprawie bezpieczeństwa, higieny produkcji, certyfikatu jakości oraz etykietowania,
 • pomagania konsumentom w zrozumieniu etykiet umieszczonych na miodach Wspólnoty i zachęcanie producentów do pracy nad tym, aby ich etykiety były bardziej czytelne,
 • skierowania konsumpcji miodu na produkty wysokiej klasy, poprzez zwrócenie uwagi na możliwość odtworzenia ich historii,
 • korzyści jakie wiążą się z utrzymywaniem wysokiego pogłowia pszczół w środowisku (zapylanie jako element sprzyjający podtrzymaniu bioróżnorodności).

Adresaci mechanizmu to konsumenci, głównie pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, ludzie starsi i dzieci, osoby kształtujące opinię publiczną. Przekazywanie informacji i reklama mogą być realizowane poprzez:

 • działania z zakresu public relations dla ogółu społeczeństwa, promocja i reklama np. organizowanie szkoleń, konferencji z udziałem dziennikarzy i lekarzy,
 • promocja w punktach sprzedaży, w restauracjach, punktach dostawczych, organizowanie akcji specjalnych wraz z konkursami (szczególnie w szkołach, także o profilach gastronomicznych)
 • ogłoszenia w prasie ogólnej i specjalistycznej (gastronomicznej – typu lifestyle), reklama w TV i radiu, Internecie, publikacja broszur, ulotek, plakatów, POS itp.;
 • udział w pokazach, targach i wystawach o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, mający na celu wzmocnienie wizerunku produktów unijnych;
 • kampanie informacyjne dotyczące produktów ekologicznych.

Doświadczenie UE wskazuje, że podejmowane działania promocyjne podkreślają cechy charakterystyczne produktów, takie jak: wysoka jakość, sposoby produkcji, etykietowanie itd.  Korzyści wynikające z uczestnictwa w mechanizmie to wzrost popytu na promowane produkty, a co za tym idzie – wzrost ich sprzedaży, pogłębienie wiedzy konsumentów o promowanych produktach, wzrost zaufania konsumentów do nich, wzmocnienie i  udoskonalenie wizerunku promowanych produktów, rozszerzenie kontaktów handlowych z odbiorcami zagranicznymi – zdobycie nowych rynków zbytu oraz zwiększenie asortymentu produktów na rynku. Z doświadczenia państw członkowskich wynika, że preferowane przez Komisję Europejską programy promocyjne lub informacyjne to programy wielonarodowe, wieloletnie lub wieloproduktowe. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje branżowe zrzeszające producentów oraz organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców oraz dystrybutorów. Organizacje te muszą być reprezentatywne dla określonej branży rolnej. Dofinansowanie przez UE i kraj członkowski wynosi 80% faktycznie poniesionych kosztów netto. Dla sektora pszczelarskiego przewidywany roczny budżet wynosi 1 milion EUR.
Oferty programów składane są w ARR nie później niż 31 stycznia i 31 lipca każdego roku kalendarzowego (w przypadku rynku wewnętrznego UE).

Warunki uczestnictwa w w/w mechanizmie znajdują się na stronie internetowej  www.arr.gov.pl
Aktualne informacje na temat programu znajdują się w dziale „Wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych”

Natomiast producenci dbający o „dobrą markę” swoich towarów mogą przystąpić do

PROGRAMU PDŻ – „Poznaj Dobrą Żywność”

Jego głównym celem jest informowanie o bardzo wysokiej i stabilnej jakości produktów żywnościowych. Mogą w nim uczestniczyć przedsiębiorcy państw członkowskich UE. Pszczelarze mogą składać wnioski o nadanie znaku PDŻ jako producenci miodu, a także ze względu na wyroby mieszane i wysoko przetworzone mające w składzie surowce objęte programem, mogą nimi być np. wyroby ciastkarskie.

Informacje na temat programu znajdują się na stronie www.minrol.gov.pl
Szczegółowych  informacji należy szukać w zakładce „Poznaj Dobrą Żywność”

Powyższy tekst został napisany na podstawie artykułów które ukazały się w

numerze 3 i 7/05 miesięcznika „Pszczelarstwo”

Katarzyna Wieteska

Kategorie: Fundusze /Projekty

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog