Jesteś tutaj: SPP Polanka > Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY POLSKICH ”POLANKA” w dalszych postanowieniach niniejszego statutu zwane Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem miłośników pszczelarstwa.

§2.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach Dz. u. 1989r. Nr 20 poz. 104, jednolity tekst Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 31 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3.

Członkowie zrzeszają się w Stowarzyszeniu na zasadzie dobrowolności i wykonują prace na rzecz Stowarzyszenia społecznie.

§4.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Pszczela Wola.

§5.

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i zasadach działania.

§6.

1. Stowarzyszenie używa godła i barw, a władze Stowarzyszenia pieczęci określającej ich nazwę.

2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

3. Godło Związku podlega ochronie prawnej.

Rozdział 2. Cele i środki działania.

§7.

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów pszczelarzy oraz ochrona ich godności i dobrego imienia, integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrona środowiska naturalnego, popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.

§8.

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

1. udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom i związkom pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa;

2. wspieranie działań nad przygotowaniem i doskonaleniem kadr dla pszczelarstwa amatorskiego, zawodowego, ekologicznego;

3. współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi organizacjami w rozwoju pszczelarstwa i ochronie naturalnego środowiska przyrodniczego a szczególnie w zakresie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami;

4. współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej jako bazy poużytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania;

5. opiniowanie materiału zarodowego i wartości użytkowej pszczół;

6. współuczestnictwo w propozycji rozwiązań prawnych regulujących spraw dotyczące pszczelarstwa;

7. promowanie ważnej roli pszczół jako czynnika plonotwórczego;

8. promowanie stosowania produktów pszczelich w żywieniu i profilaktyce;

9. organizowanie zbiorowego zaopatrzenia członków Stowarzyszenia w środki pomocne w prowadzeniu pasiek/ sprzęt pasieczny, leki do zwalczania chorób pszczelich, pasze, matki pszczele, badania miodu, szkolenia i inne;

10. zakup sprzętu na wynajmowanie za odpłatnością dla członków stowarzyszenia;

11. popularyzowanie dobrej etyki pszczelarskiej;

12. organizacja spotkań, sympozjów, zjazdów, wykładów, kursów i wycieczek mających związek z pszczelarstwem;

13. pomoc w organizacji obrotu miodem i produktami pszczelimi;

14. prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia. Przedmiot, zakres i sposób prowadzenia działalności gospodarczej określi regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia;

15.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

– 01-25-2 – chów i hodowla zwierząt pozostałych;

– 01-42-Z – działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt;

– 15-71-G – produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb;

– 21-25-Z – produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana;

– 22-15-Z – działalność wydawnicza, pozostała;

– 51-21-2 – sprzedaż hurtowa zboża i pasz dla zwierząt;

– 51-90-Z – pozostała sprzedaż hurtowa;

– 52-62-A – sprzedaż detaliczna żywności i art. spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach;

– 52-27-B – sprzedaż detaliczna żywności napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana;

– 52-63-B – sprzedaż detaliczna pozostała, prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana;

– 71-21-2 – wynajm pozostałych środków transportu lądowego;

– 73-10-E – prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych i weterynaryjnych;

– 74-13-Z – badanie rynku i opinii publicznej;

– 74-14-A – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

– 74-40-Z – reklama;

– 91-11-Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;

– 22-33-Z – reprodukcja komputerowych nośników informacji;

– 80-42-B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

– 92-72-Z – działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków

§9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ honorowych,

2/ zwyczajnych,

3/ wspierających.

§10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11.

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską. Złożenie deklaracji jest wyrażeniem woli przystąpienia do Stowarzyszenia i akceptacji postanowień statutu Stowarzyszenia.

2. Do Stowarzyszenia mogą należeć osoby, które ukończyły 16 rok życia, za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

§12.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§13.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych.

3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony od świadczeń członkowskich.

§14.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

3. udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§15.

Członkowie zwyczajni maja obowiązek:

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. regularnego opłacania składek.

§16.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego praw wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§17.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§18.

Utrata członkowstwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

3. na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkowej utraty praw publicznych;

4. nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną;

5. wykluczenia uchwałą zarządu Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Odwołanie od uchwały może być składane w ciągu 3 miesięcy do Zarządu. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków.

6. wykluczenia orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§19.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2 W okresie między Walnymi Zebraniami Członków, władzą Stowarzyszenia jest Zarząd Główny.

3. Wewnętrznym organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

4. Organem orzekającym w sprawach członkowskich jest Sąd Koleżeński.

§20.

1. Władze Stowarzyszenia działają zgodnie z ogólnie przyjętymi obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz wydanymi na ich podstawie uchwałami i regulaminami.

2. Władze Stowarzyszenia są wybierane w glosowaniu tajnym na 4 lata. Odwołania wybieralnych władz Stowarzyszenia może dokonać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbą głosów ważnie oddanych.

4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władzy Związku w trakcie kadencji jest ona uzupełniana o zastępców w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów. W razie, gdy jest to niemożliwe, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, które dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§21.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§22.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd Stowarzyszenia do dnia 30 czerwca. Zarząd Główny zawiadamia na piśmie uprawnionych do wzięcia udziału, o terminie, miejscu i proponowanym porządku dziennym Walnego Zebrania Delegatów na co najmniej 14 dni przed Zjazdem, załączając do zawiadomienia sprawozdania i plany działalności oraz inne materiały i wnioski dotyczące spraw będących tematem obrad Zjazdu.

2. W razie nie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd do dnia 30 czerwca, jest ono zwoływane przez Komisję Rewizyjną w ciągu 14 dni na dzień przypadający nie później niż 30 dni od daty zwołania.

§23.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od daty wpłynięcia wniosku.

3. W razie nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, jest ono zwoływane przez Komisje Rewizyjną w ciągu 14 dni na dzień przypadając nie później niż 30 dni od daty zwołania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których został powołany.

5. W razie braku uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie Członków może się odbyć w drugim terminie, w tym samym dniu o 1 godzinę później. Głosowanie jest ważne gdy weźmie udział w nim udział 3 członków.

§24.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie jest jawne, a w sprawach osobowych tajne.

3. Obrady Walnego Zebrania Członków mają być protokołowane a odpis przesyłamy w terminie jednego miesiąca do organu nadzorującego.

§25.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

1. zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;

2. zatwierdzenie zmian statutu;

3. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu koleżeńskiego;

4. zatwierdzenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu;

7. zatwierdzenie preliminarza kosztów oraz ich szczegółowego rozliczania, wykonania i publikacje wśród członków Stowarzyszenia;

8. zatwierdzenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze;

11. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu;

12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady;

14. nadawanie godności członka honorowego;

15. nadawanie godności prezesa honorowego.

§26.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot kosztów związanych z pełnieniem obowiązków społecznych z wyboru oraz ekwiwalent za posiedzenia Zarządu i działalności organizacyjno – statutowej w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków.

§27.

Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika.

§28.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§29.

Do zadań Zarządu należy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia;

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3. sporządzanie planów pracy i budżetu;

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz poprzez rzecznika prasowego Stowarzyszenia;

7. powiadamiać o terminie Walnego Zebrania Członków;

8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;

9. przyjmowanie i skreślanie członków;

10. zarząd Stowarzyszenia może powołać Dyrektora do realizacji swych funkcji statutowych;

11. Zarząd określi czas trwania i zakres obowiązków Dyrektora;

12. Zarząd może powołać zespoły wykonawcze do realizacji celów statutowych;

13. wynagrodzenie Dyrektora i zespołów wykonawczych odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków;

14. Zarząd może powołać Komitet Naukowo – Doradczy;

15. Komitet Naukowo – Doradczy jest organem Doradczym Stowarzyszenia a kadencja trwa 4 lata. Tryb pracy Komitetu naukowo – doradczego regulowany jest uchwałą Zarządu;

16. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie godności członków honorowych;

17. składanie propozycji dotyczących wysokości wpisowego i składek członkowskich;

18. wykonywanie obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych w innych postanowieniach statutu.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§30.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§31.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności Stowarzyszenia, a w szczególności co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia do 31 marca roku następnego;

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;

3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

6. Komisja Rewizyjna pełni swe funkcje społeczne, natomiast ma z tego tytułu zwrot uzasadnionych kosztów.

§32.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego wyznaczona spośród członków Komisji Rewizyjnej, może uczestniczyć w obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Sąd koleżeński

§33.

1. Sądy Koleżeńskie rozstrzygają sprawy związane z naruszeniem postanowień statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zasad etyki w działalności pszczelarskiej.

2. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

§34.

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

1. rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami i władzami Stowarzyszenia;

2. badanie zasadności złożonych wniosków pod względem zgodności z działalnością statutową Stowarzyszenia.

§35.

Sąd Koleżeński może:

1. Przedstawić wnioski do rozstrzygnięcia przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków w zależności od złożoności sprawy;

2. Dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu;

3. Udzielić upomnienia lub nagany;

4. Czasowo pozbawić prawa udziału w określonej działalności Stowarzyszenia na okres do trzech lat;

5. Zawiesić w prawach członka na okres do trzech lat;

6. Wykluczyć ze Stowarzyszenia;

7. Pozostawić sprawę bez rozpatrzenia.

Rozdział 5. Majątek i fundusze

§36.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich;

2. z darowizn, spadków, zapisów;

3. dochodów własnej działalności statutowej;

4. dochodów z nieruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;

5. dotacji i ofiarności publicznej.

§37.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia, z wyjątkiem środków przeznaczonych na bieżącą działalność.

§38.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami, a odpowiedzialnym materialnie za sprawy finansowe jest skarbnik Stowarzyszenia.

§39.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego Członków oraz wymagana kontrasygnata skarbnika.

1. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążeń majątku Stowarzyszenia podejmuje zarząd. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających razem oraz kontrasygnata skarbnika.

2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Stowarzyszenia.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§40.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę statutu przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§41.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§42.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog