Jesteś tutaj: SPP Polanka > Prawnik odpowiada – FAQ dla pszczelarzy

Prawnik odpowiada – FAQ dla pszczelarzy

Jakie są zasady sprzedaży bezpośredniej miodu?

Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się: produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzgę, mleczko pszczele.

Prowadzi się sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego,
a) konsumentowi końcowemu:
– w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego lub pasieki, lub
– na targowiskach, lub
– z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub
– z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 3, może być prowadzona na obszarze:
1) województwa, w którym odbywa się produkcja tych produktów, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw;
2) województw innych niż określone w pkt 1, jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów.
2. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 3, może być prowadzona na obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej przekaże powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce, w którym zamierza prowadzić sprzedaż, co najmniej na 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia, pisemną informację zawierającą:
1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji tych produktów oraz adres miejsca prowadzenia tej działalności;
2) dane dotyczące miejsca i okresu, w których będzie prowadzona sprzedaż tych produktów.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:
1) ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów;
2) wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

 

Wszyscy pszczelarze naszego powiatu otrzymali od PLW wezwanie do złożenia wyjaśnienia. Zastanawiam się czy druk jaki otrzymałem do PLW jest zgodny z prawem. A dokładnie chodzi mi o sformułowanie: „Ponadto deklaruję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem  na podstawie z art. 19 ust. 3 pkt 4 ustawy o inspekcji weterynaryjnej, Inspekcja może żądać informacji w zakresie przeprowadzonej kontroli.
Pytanie czy formalnie taka kontrola została w Pana pasiece podjęta? Bo mowa jest o weryfikacji danych.
Jeśli nie, to nie ma obowiązku przedstawiania informacji na załączonym formularzu.
Może Pan to napisać samodzielnie, bez nurtującego Pana oświadczenia.

 

Kto odpowiada za szkody w pasiece wyrządzone przez dzięcioły?

W obecnie obowiązującym stanie prawnym brak możliwości przypisania odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzięcioły Skarbowi Państwa, jak ma to miejsce w przypadku innych zwierząt. Trwają prace na poszerzeniem katalogu zwierząt za działalność których odpowiedzialność będzie ponosił Skarb Państwa.

 

Czy mam obowiązek rejestracji pasieki w Powiatowego Inspektora Weterynarii?

Nie, jeśli nie dokonuję Pan sprzedaży miodu i wykorzystuję go wyłącznie na własne potrzeby.

 

Zastanawiam się czy wnioskować o dane kontaktowe kół pszczelarzy (adres, telefon) czy kontakty do prezesów kół.
Wniosek to tylko wniosek. Wg mojej wiedzy pozostanie bez odpowiedzi lub zostanie załatwiony odmownie…
W sytuacji gdy mamy do czynienia z urzędem to można składać skargę do WSA. Co w sytuacji gdy WZP nie jest urzędem?
Z wypowiedzi telefonicznej urzędniczki z ARR wiem że dane kontaktowe kół i ich prezesów nie są informacją publiczną (prawda czy fałsz?), koła nie mają osobowości prawnej.

Podmioty realizujące zadania władzy publicznej i gospodarujące mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w tym organizacje pozarządowe otrzymujące środki z 1% odpisów od podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach swojego statusu organizacji pożytku publicznego i/lub realizujące zadania publiczne zlecone z środków publicznych w zakresie gospodarowania tymi środkami.

Realizacja KPWP to zadanie publiczne, zlecane ze środków publicznych, pytanie czy w zakresie gospodarowania tymi środkami biorą udział koła.
Ale skoro wysyłane do nich są informacje o dofinansowaniu i możliwości składania wniosków i pośredniczą w ich dystrybucji, to tak.

 

Dzisiaj byłem u powiatowego lekarza weterynaryjnego aby zarejestrować sprzedaż bezpośrednią. Według dziennika ustaw będę mógł teraz sprzedawać miód na terenie województwa i województw sąsiadujących do mojego oraz na wszelkich festynach, piknikach itd. Jednak nie było tam mowy o sprzedaży w Internecie którą chciałbym zacząć prowadzić. Stąd moje pytanie, czy na samym pozwoleniu na sprzedaż bezpośrednią mogę sprzedawać produkty pszczele przez Internet. Jeśli nie, to jakie wymagania powinienem spełniać?

Ustawa określa enumeratywnie określa gdzie może dokonywać Pan sprzedaży miodu i nie jest tam wymieniony Internet. Aby sprzedawać miód przez Internet musiałby Pan prowadzić działalność gospodarczą.

 

Posiadam pasiekę liczącą 70 rodzin pszczelich. Dodatkowo zamierzam zająć się hodowlą matek pszczelich. Z tego tytułu roczne dochody będą wynosić około 30 -40 tys. zł. Zgodnie z Artykułem 2.1 podpunkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osoby fizycznej: Przepisów ustawy nie stosuje się do: „przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej”. Prowadzenie pasieki mniejszej niż 80 uli zgodnie z załącznikiem 2 do tej ustawy nie jest działem specjalnym produkcji rolnej lecz działalnością rolniczą. Proszę o informację czy w takim razie prowadząc hodowlę matek pszczelich na materiale hodowlanym z własnej pasieki jestem zwolniony z płacenia podatku dochodowego? Proszę również o informację czy uzyskanie dochodów z takiej działalności w kwocie jak wyżej około 30-40 tys. zł nie jest objęte inną formą opodatkowania?

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 , poz.50 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez:- rolników ryczałtowych , którzy zrezygnowali ze zwolnienia,- podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Przez rolnika ryczałtowego zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 16 w/w ustawy o VAT rozumie się podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Wobec powyższego sprzedaż miodu oraz innych produktów pochodzących z własnej pasieki również jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

W przypadku gdyby matki pszczele nie pochodziły z gospodarstwa rolnego byłby objęte  stawką podatkową  w wysokości 3% wymienioną pod symbolem PKWiU ex 01.2 – zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego.

 

Jestem zwykłym rolnikiem nie vatowcem, prowadzę też pasiekę taką do 80 uli. Oczywiście pasieka jest zgłoszona , mam też numer sprzedaży bezpośredniej. Mój syn który jest domownikiem , opłacam za niego KRUS , razem pracujemy na gospodarstwie ,ma możliwość sprzedania naszego miodu we Włoszech. Bardzo im posmakował i chcielibyśmy legalnie sprzedać trochę miodu . 

Czy ja mogę sprzedać miód za granicą ? Jeżeli tak to jak mogę to legalnie zrobić . 

Od 1 stycznia 2017 obowiązuję tzw. rolnicza sprzedaż detaliczna.
W ramach rolniczego handlu detalicznego rolnicy mogą sprzedawać żywność wyprodukowaną we własnym gospodarstwie, bez obowiązku płacenia podatku do kwoty 20 tysięcy zł. Zwolnienie o którym mowa ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Po przekroczeniu tego progu takowa sprzedaż będzie dalej możliwa, ale od uzyskanej nadwyżki trzeba już będzie płacić podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, w wysokości 2% – rozliczany w Urzędzie Skarbowym, poprzez złożenie na formularzu PIT stosownych danych.

Rolnicy zainteresowani tego typu sprzedażą zobowiązani są do urzędowej rejestracji na najmniej 30 dni przez dniem rozpoczęcia planowanej działalności. W Pana przypadku będzie to Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu ma stanowić co najmniej 50% składu tego produktu, z wyłączeniem wody.

 

Sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego wymaga prowadzenia ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, odrębnej dla każdego roku podatkowego. Zawierać ona musi co najmniej następujące informacje: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Można ją sporządzać w wersji elektronicznej lub papierowej.

Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele)

do 5 rodzin pszczelich – 150 kilogram
do 10 rodzin pszczelich – 300
do 20 rodzin pszczelich – 600
do 30 rodzin pszczelich – 900
do 40 rodzin pszczelich – 1200
do 50 rodzin pszczelich – 1500
do 60 rodzin pszczelich – 1800
do 70 rodzin pszczelich – 2100
do 80 rodzin pszczelich – 2400

Nie ma ograniczeń co do miejsca sprzedaży żywności zgodnie ze wspólnotową zasadą swobodnego przepływu towarów i usług. Jednakże sprzedaż nie może być dokonywana z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, określonych w załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz. 2192)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (DZ.U. poz.2161)

 

Odpowiedzi udzielił Pan Marek Lasocki, „Polankowy” Prawnik. Dziękujemy


      		

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog