Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Fundusze /Projekty > Czy wykorzystamy dostępne wsparcie ?

Czy wykorzystamy dostępne wsparcie ?

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Czy pszczelarze wykorzystają dostępne wsparcie?

Podobnie jak inne sektory polskiego rolnictwa, pszczelarstwo po 1 maja 2004 roku w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zostało objęte innymi niż dotychczas narzędziami wsparcia. Wygasł dotychczasowy mechanizm, polegający na umożliwieniu pszczelarzom zakupu cukru po niższych cenach (poniżej obowiązujących na cukier cen minimalnych) oraz zakupie, przechowywaniu i sprzedaży miodu na podstawie rocznych programów działań interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego.

Mechanizm ten został zastąpiony działaniami w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP), Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Radykalnym zmianom uległa skala i zakres pomocy.

W miejsce mechanizmów dotychczasowych zostały wprowadzone działania polegające przede wszystkim na:

 • Refundacji kosztów ponoszonych podczas realizacji programów pszczelarskich (Krajowy Programu Wsparcia Pszczelarstwa – instytucja wdrażająca Agencja Rynku Rolnego), skierowane głównie do organizacji i instytucji pszczelarskich,
 • Częściowej refundacji nakładów inwestycyjnych (Sektorowy Program Operacyjny – Instytucja Wdrażająca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), skierowane przede wszystkim do osób fizycznych.
 • Uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE) na działania prowadzone w sektorze pszczelarskim w ramach KPWP, było poprzedzone przedstawieniem Komisji Europejskiej programu narodowego opracowanego przy współpracy z organizacjami sektora pszczelarskiego.

Polska przygotowała i złożyła (zgodnie z obowiązującą procedurą) Komisji Europejskiej program w dniu 15.05.2004 r.

KPWP obejmuje wszystkie działania przewidziane w Rozporządzeniu Rady Wspólnot Europejskich Nr 797/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzenia do obrotu produktów pszczelich to jest:

 • Pomoc techniczną dla pszczelarzy i organizacji.
 • Kontrolę warrozy.
 • Racjonalizację przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki.
 • Działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko-chemicznych miodu.
 • Działania wspierające odbudowę pogłowia rodzin pszczelich.
 • Współpracę z wyspecjalizowanymi jednostkami w ramach programów badawczych w sektorze pszczelarskim i produktów pszczelarskich.

Na powyższe działania dla Polski w okresie 01.09.2004 – 31.08.2005 przewidziano 18,2 mln zł (uwzględniając 50% dotację z budżetu krajowego), a wsparcie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych wniosku.

Instytucją wdrażającą Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce, jest Agencja Rynku Rolnego, która opublikowała w marcu i październiku 2004 r. „zaproszenia do składania ofert projektów na działania proponowane w roku 2004/2005”. Zgodnie z założeniami programu, pomoc finansowa kierowana jest do sektora pszczelarskiego, gdzie beneficjentami końcowymi są gospodarstwa pasieczne i indywidualni pszczelarze, których pasieki są zgłoszone lub zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast o refundacje środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi w zależności od działania wsparcia są: organizacje i stowarzyszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, przedsiębiorcy sektora pszczelarskiego, ośrodki badawczo-naukowe sektora pszczelarskiego.

Aktualnie ARR jest na etapie podpisywania umów na realizację zadań przewidzianych do finansowania z budżetu 2004/2005 z podmiotami uprawnionymi. Na podstawie dużej ilości przyjętych wniosków (ponad 180) należy stwierdzić, że Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa cieszy się dużym zainteresowaniem sektora pszczelarskiego, a stopień wykorzystania dostępnych w ramach KPWP środków powinien być wysoki. Na przełomie II i III kwartału 2005 roku ARR przewiduje ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na działania proponowane w roku 2005/2006.W ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, sektor pszczelarski może skorzystać ze wsparcia: „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” które jest skonstruowane z myślą o wsparciu inwestycji (również pszczelarskich). W ramach tego działania mogą aplikować pszczelarze, którzy jako „wnioskodawcy” są określeni (zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”) jako posiadacze użytków rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha, lub prowadzący działalność rolniczą w działach specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, że pszczelarz ubiegający się o wsparcie musi posiadać więcej niż 1 ha fizyczny ziemi rolniczej, albo mieć zarejestrowaną działalność rolniczą w działach specjalnych produkcji rolnej.

Dofinansowanie wynosi od 50% do 65% kosztów kwalifikowanych projektu, a maksymalna pomoc udzielona jednemu pszczelarzowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 300 tys. złotych. Ocena wniosków jest dokonywana wg kolejności zgłoszeń przez Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy terytorialnie dla miejsca realizacji projektu. Oznacza to, że wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu w ramach budżetu Programu.

Zarówno Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa, jak i Sektorowy Program Operacyjny są programami 3-letnimi z tą różnicą, że w ramach KPWP budżet jest roczny i corocznie ogłaszane są zaproszenia do składania ofert, natomiast w SPO budżet jest 3-letni i wnioski są przyjmowane do momentu wyczerpania limitu budżetowego Programu.

Niestety z dostępnych informacji wynika, że wniosków składanych przez pszczelarzy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” jest mało. Czyżby się miało niebawem okazać, że pszczelarze „nie zdążyli” – czas pokaże.

Jacek Parszewski
Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych MRiRW

Uzupełnienie

Po przeczytaniu tego artykułu rodzi się pytanie, jak starać się o te pieniądze?

Na początek należy stwierdzić iż do wykorzystania mogą być dostępne środki z dwóch działań Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”
i należy do nich:

 • 1. Działanie 1.1. – Inwestycje w gospodarstwach rolnych
 • 2. Działanie 1.2. – Ułatwianie startu młodym rolnikom

tutaj poradnik dotyczący tych działań.

Po zapoznaniu się z poradnikiem, można ze stron ARiMR pobrać odpowiednie wnioski lub udać się do właściwego oddziału ARiMR i rozpocząć starania o zostanie beneficjentem wybranego programu.

Wstępne wątpliwości wyjaśnimy dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii ARiMR 0 800 38 00 84.

 

Kategorie: Fundusze /Projekty |

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog